ประชุมคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งให้ทราบในการดำเนินงานการประชุมที่ผ่านมา พร้อมกับพิจารณาความก้าวหน้าการพัฒนาบึงขุนทะเลและแนวทางการพัฒนาในมุมมองภาคเอกชน และโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณตลาดใหม่และถนนชนเกษม ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ประชุมคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปภาพ ๑๗ ภาพ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail