ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 109 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีนายไพศาล วารีวะนิช ประธานคณะกรรมการโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนห้องเรียน Leam Education และขอความเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียนแบบฝึกการเขียนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๓ คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารประชานฤมิตร ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ ตลาดล่าง

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail