ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง

จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 รวมถึงระเบียบวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง ตัวแทนชุมชน ชมรมต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail