ท.๓ (ตลาดล่าง) จัดพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศฯ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง

ท.๓ (ตลาดล่าง) จัดพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศฯ
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมให้โอวาท เพื่อให้นักเรียนใหม่โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) มีความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และระลึกบุญคุณพ่อแม่ ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารประชานฤมิตร ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ ตลาดล่าง

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail