ต้อนรับ อบต.อินทประมูล จ.อ่างทอง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับอบต.อินทประมูล จ.อ่างทอง ที่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชน จำนวน ๕๗ คน มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยได้เล็งเห็นว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชุมชนต่อไป

ภาพข่าว นางสาวภูนิศา ชูนวลศรี
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail