ต้อนรับเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ จ.สงขลา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ที่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชน จำนวน ๗๕ คน มาศึกษาดูงานด้านองค์กรสีเขียวและเมืองสีเขียว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชุมชนต่อไป

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุลและนางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail