ต้อนรับคณะ รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว จ.พังงา ดูงานด้านจัดการขยะรีไซเคิล

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง

ต้อนรับคณะ รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว จ.พังงา ดูงานด้านจัดการขยะรีไซเคิล
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชุมชนวัดโพธาวาส ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทุ่งมะพร้าว ชุมชนบ้านเขากล้วย ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นำคณะมาศึกษาดูงานการจัดการขยะรีไซเคิลของชุมชนโพธาวาส โดยมีนายลภณ เผือกเดช ประธานชุมชนวัดโพธาวาส บรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งเน้นให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะประเภทขยะรีไซเคิล สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแท้จริง

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail