ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปากพนัง ดูงานโรงเรียนเทศบาล ๕

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองปากพนัง ซึ่งมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินของโรงเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail