ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะต้อนรับคณะเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี ที่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานครูและพนักงานสถาธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน ๑๔๙ คน มาศึกษาดูงานด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี การกำจัดขยะและชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาความรู้ประสบการณ์บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานครูและพนักงานสถาธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง ณ วัดไทร (ตลาดศาลเจ้า)

และทั้งนี้ยังมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ ธิติ พานวัน อาจารย์คณะมนุษย์และสังคมฯ สาขาการพัฒนาชุมชน มาให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เนื้อหาข่าวและภาพข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail