งานเลี้ยงสังสรรค์ “กลุ่มสตรีสตรอง พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ “กลุ่มสตรีสตรอง พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bik Together Stronger Suratthani) เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้จักรยานได้มีโอกาสพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้จักรยาน “กลุ่มสตรีสตรอง พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bik Togetherl Stronger Suratthani) มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการผลักดันและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ณ ห้องอาหารมณเฑียนใหม่

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ, นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรีและวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail