การโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง

การโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และอาสาสมัครในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร หลักการโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชมรม และชุมชนต่อไป โดยมีพระวิทยากรจากสวนโมกขพลาราม มาแสดงธรรมเรื่องสมาธิสำหรับผู้สูงวัย และคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้เรื่อง เลือกอาหารอย่างไร ลดภัย ลดโรค อาหารและการคำนวณพลังงาน และกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ(Bu chair) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail