การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 141 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน
ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น ณ โรงแรมวังใต้

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ของเขตพัฒนาชุมชนที่ ๑ และ ๓ ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ประธานและคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความเดือดร้อนที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาฯ

#และกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่น#ระดับนคร ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุและนางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail