การประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง

การประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข / การเสนอเรื่องการอบรม อสม.ใหม่และทดแทน ประจำปี ๒๕๖๑ /การแจ้งผลการดำเนินโครงการที่ขอรับงบกองทุนฯ/รวมถึงร่วมพิจารณาการจัดทำเครื่องหมายแกนนำสุขภาพชุมชนและการจัดทำป้ายชมรมฯ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง โรคที่เกิดในฤดูฝน โดยเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ (บึงขุนทะเล) มี ผอ.สำนัก/ฝ่าย จากสำนักการสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่จาก สสจ.สุราษฎร์ธานีประธานแกนนำจากชุมชนต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail