การประชุมคนยุคใหม่ ใส่ใจการพัฒนา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง

“คนยุคใหม่ ใส่ใจการพัฒนา”

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม “คนยุคใหม่ ใส่ใจการพัฒนา” เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย เสนอแนะ ในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นางพรชนก ตู้บรรเทิง ผอ.กองวิชาการ พนักงานเทศบาล และตัวแทนคนรุ่นใหม่จากหลายสาขาธุรกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๒

ภาพข่าวและเนื้อหา โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail