โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒

วันที่ 24 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 380 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรม ในการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาพัฒนาบุคลากร และในการปฏิบัติงานขององค์กร ทั้งนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล มอบโล่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ให้เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องต่อสังคม และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูในสังกัดเทศบาล และหน่วยงานของผู้ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องศรีวิชัย AB โรงแรมวังใต้
ภาพข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail