โครงการบรรพชาสามเณร แกนนำธรรมบูชา

วันที่ 13 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพภัตตาหาพร้อมถวายน้ำปานะ แด่สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการบรรพชาสามเณร แกนนำธรรมบูชา เพื่อเพิ่มพูนปัญญา พัฒนาจิตใจ ของเยาวชนในท้องถิ่น ตามหลักของ ดร. MAXWELL MALTZ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนอายุ ๘ – ๑๖ ปี ที่กำลังจะเติบโตไปเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมที่ดีต่อไป เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดธรรมบูชา
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail