แหลงข่าวเช้านี้อัลบั้มแหลงข่าวเช้านี้

วันที่ 9 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และความยิ่งใหญ่ของการจัดงานในปีนี้
ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกาย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ แต่งกายชุดเสื้อลายดอก และ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ แต่งกายด้วยชุดไทย ตามโครงการ อุ่นไอรัก ของรัฐบาล .เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยถือเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและงดงาม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail