ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

วันที่ 26 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่พบปะกับเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวอลเลย์บอล เทควันโด ขับร้อง หมากฮอสไทย/หมากรุกไทย ร้องเพลงเต้นรำ ในโครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๒๘ เมษายน 2561 เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพเพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม สามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง ตามความถนัด และความสนใจ โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการหลีกเลี่ยงการถูกชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ตลอดจนภัยอันตรายจากสารเสพติด
#ทั้งนี้จะมีพิธีปิดโครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail