ร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง

#กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

#กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดรดน้ำขอพร นางพรชนก ตู้บันเทิง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ภายในกอง เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กองวิชาการฯ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail