ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง

วันที่ 24 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 109 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน ๑๐๐ รูป เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ความเป็นสิริมงคล และเชิดชูความสำคัญของเทศบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ ๒๔ เมษายน เป็น “วันเทศบาล” โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน ทั้งนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail