มอบวุฒิบัตรประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ม.3,ม.

วันที่ 4 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ม.๓ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.๖ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจเทศบาล ในการดูแลให้การศึกษาแก่บุตรหลานอันที่รักยิ่ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี และนางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail