พิธีฉลองนาคในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 6 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพัฒนาราม นางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีฉลองนาคใน“โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีสามเณรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ รูป ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง เจ้าคณะตำบลวัดประดู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกรวดแผนกสามัญศึกษา
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail