ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ

วันที่ 30 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ (ที่ผ่านมา) ซึ่งทางจังหวัดได้จัดประชุมและเชิญประธาน เรขานุการ ของแต่ละฝ่าย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมกันสรุปผล ข้อเสนอแนะ และร่วมหาแนวทางในการพัฒนางานในปีต่อไป

ภาพข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุและนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail