ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล๕

วันที่ 6 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการรายงานผลหารปฏิบัติงานของโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมกับโครงการนำเสนอเข้าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ การจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ และการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคุณสุนิสา วงศ์เจริญ เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการโรงเรียนทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแก้วสมุย
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail