ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

วันที่ 23 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง

#ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งมีระเบียบวาระคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ,แจ้งเรื่องเพื่อทราบการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ,และร่วมพิจารณาถึงเรื่องร่างรายงานติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ โดยมีผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตัวแทนภาคประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาฯ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail