ประชุมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง

ประชุมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑เพื่อเสนอและทราบผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และพิจารณาโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของประเภทหน่วยงาน (๒ โครงการ) คือ ๑.โครงการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ๒.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนเทศบาล ๑ แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail