ประกาศ เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 เมษายน 2561 โดย pr.suratthanicity จำนวนผู้เข้าชม 297 ครั้ง

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้ประชาชนได้รับทราบ
(รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อสัดส่วนที่แนบท้าย)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail