นำเสนอผลการดูงานของสภาเด็กเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายธีรกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเด็ก และเยาวชน โดย เด็ก เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ อาทิ การทำสบู่น้ำมะขาม การทำน้ำยาล้างจาน การจัดสรรที่ดิน การปลูกพืชแบบผสมผสาน(การกินทุกอย่างที่ปลูกการปลูกทุกอย่างที่กิน) เป็นต้น
ทั้งนี้ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตร การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม โดย มี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail