ทน.สฎ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

วันที่ 4 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ตลอดจน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เปิดโครง นายสัตวแพทย์เดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัด สุราษฎร์ธานี และนางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ยังมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพภาคประชาชน และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนฟรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สำหรับสถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่มีรายงานพบโรคในคน ส่วนการพบโรคในสัตว์มีจำนวน ๕ ตัวอย่าง จากตัวอย่างทั้งสิ้น ๗๔ ตัวอย่าง พื้นที่จุดเกิดโรค ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านน้าสาร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอท่าฉาง

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail