ทน.สฎ.ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ๖๑

วันที่ 9 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ว่าฯสุราษฎร์ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail