ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลดอนทราย จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนเทศบาลดอนทรายต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทรายและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 135คน ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย
ภาพข่าวและเนื้อหา โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail