ติดตามความคืบหน้า สงกรานต์ ๒๕๖๑

วันที่ 5 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ชั้น ๒)นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมตามภารกิจที่ได้มอบหมาย สืบเนื่องจากการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีการมอบหมายภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย ดังนั้นเพื่อการดำเนินการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายจัดรถรับ-ส่งพระ ฝ่ายจัดและควบคุมขบวนแห่ ฝ่ายจัดรดน้ำข้าราชการผู้ใหญ่และผู้อาวุโส ฝ่ายสรงน้ำพระพุทธรูปและพระประจำวันเกิด ฝ่ายศาสนพิธี ฝ่ายพิธีทำบุญตักบาตร/รักษาความสะอาดและพยาบาล ฝ่ายจัดหาผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และการจราจร ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายจัดทำรถสงกรานต์และรถพระพุทธนวราชบพิตร และฝ่ายเลขานุการ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ชั้น ๒)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail