ให้สัมภาษณ์รายการ “รอบรั้วเทศบาล”

วันที่ 29 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับพร้อมให้สัมภาษณ์ทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ ที่มาถ่ายทำรายการ “รอบรั้วเทศบาล” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีคุณแบงค์ ปวริศว์ มงคลพิสิฐ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ โดยนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะเป็นการให้ชุมชนคิดโครงการที่ต้องการและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องในชุมชน ส่วนทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะเป็นผู้สนับสนุน รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ โครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียงที่บ้าน การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การลดปริมาณขยะ เป็นต้น
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail