นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยากรในการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ (ภาคใต้)เพื่อถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลสำนักงานสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมร้อยเกาะ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail