เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 24 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และอาสาสมัครในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร การฟื้นฟู/พัฒนาสมรรถนะของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย/สร้างรายได้และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญา โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชมรมและชุมชนต่อไป ซึ่งได้รับวิทยากรจากนางสาวพีรนัฐ ลายกนก แพทย์แผนไทย และนางสาวเสาวลักษณ์ ตัญจะโร นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ทั้งนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วม ณ ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail