เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร “การบริหารเชิงบูรณาการ ด้านการพัฒนาเมืองและการบริการสาธารณะ”

พื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยื่น และการบริการสาธารณะเชิงบูรณาการ ให้กับบุคลากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครและชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ภัตตาคารป๊อปอาย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail