สำรวจผู้บริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี

วันที่ 9 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 158 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิต เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตเพียงพอต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ และตรวจวัดสายตา ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
      เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตเพียงพอต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย ซึ่งได้รับการตอบรับมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตอย่างมาก

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail