ลงพื้นที่ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล

วันที่ 11 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนแต่ละพื้นที่ รับทราบถึงความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “โครงการประชารัฐ” ในการแก้ปัญหาและพัฒนาตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง เป็นการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพื้นที่อย่างเท่าเทียมตามความต้องการของประชาชน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศ พร้อมกับให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ลงพื้นที่รับฟังความต้องการของชุมชนราษฎร์อุทิศ ชุมชนฝั่งบางใบไม้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) ชุมชนตลาดล่าง ณ โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) ชุมชนกาญจนวิถี ณ ที่ทำการชุมชน และชุมชนบางหลา ณ ที่ทำการชุมชน ทั้งนี้มีพี่น้องประชาชนในชุมชนร่วมเสนอแนะความต้องการ และปัญหาภายในชุมชนจำนวนมาก

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail