รุ่นที่ ๒ ของการฝึกอบรมแกนนำชุมชนด้านการเฝ้าระวังมลพิษ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแกนนำชุมชนด้านการเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ อากาศ และขยะมูลฝอย ซึ่งจัดอบรมต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ ๒ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ที่มีความเจริญทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น มากตามการขยายตัวของประชากรที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาน้ำเน่าเสีย เป็นต้น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงจัดการฝึกอบรมแกนนำชุมชนด้านการเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ อากาศ และขยะมูลฝอยขึ้น เพื่อให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเองทางด้านต่างๆ อาทิ การจัดกาเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ ภัตตาคารป๊อปอาย วิภาวดี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุและนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail