ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

วันที่ 22 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 142 ครั้ง

(๑๙-๒๐ มี.ค. ๖๑) ที่ผ่านมา ในกิจกรรมการดูงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ หลักสูตร “การส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์” นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางพิมพ์วิมล จิตสงค์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ และในวันนี้ได้พาเด็กและเยาวชนไปศึกษาเรียนรู้ ณ บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการศึกษาเรียนรู้บทบาทของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติฐานความรู้การพัฒนาทีมผู้นำเยาวชนยุคใหม่ โดยได้รับวิทยากรจากคณะบ้านสารภี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail