ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เพื่อติดตามการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการของทุกสำนัก/กอง ร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมหาแนวทางแก้ไขในการปฎิบัติงาน ทั้งยังได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสำนัก/กอง โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องนายกฯ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail