ทอดผ้าป่าสามัคคีของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส

วันที่ 24 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อแรงร่วมใจทอดผ้าป่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน อสม. เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส
ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail