ทน.สฎ.ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส “Big cleaning day”

วันที่ 23 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 138 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส “Big cleaning day” ขึ้น ณ บริเวณภายในอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สถานที่ทำงาน มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ตลอดจนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความประทับใจในการใช้บริการ อันไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail