ต้อนรับคณะอบต.โคกตาล จ.ศรีสระเกษ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 183 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสระเกษ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล จำนวน ๕๐ คน มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลต่อไป เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail