ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 211 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๙๕ คน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เกิดการพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเทศบาลและชุมชนของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ณ ห้องอาหารมณเฑียร สุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail