ซ่อมแซมสะพานวังใต้ ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 29 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการช่าง ส่วนการโยธา งานสาธารณูปโภค ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงสะพานวังใต้ ช่วงรอยต่อ และ พื้นผิวสะพาน ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจะทำการปิดช่องทางการจราจรเพียง ๑ ช่องทาง เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้ ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail