ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวถนนบนสะพานข้างวังใต้

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการช่าง ส่วนการโยธา งานสาธารณูปโภค ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวถนนบนสะพานข้างวังใต้ เพื่อปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ของคณะผู้บริหาร “สร้างนครสราษฎร์ธานี สู่นครแห่งความ สะดวก สบาย ปลอดภัย”
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail