กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

วันที่ 11 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้จักรยาน “กลุ่มสตรีสตรอง พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together Stronger Suratthani)”เพื่อให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เป็นการผลักดันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งให้กลุ่มผู้ใช้จักรยานได้มีโอกาสพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail