การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันที่ 24 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะครู กรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail