โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 321 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิด รอบกองไฟเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ได้เข้าค่ายพักแรมในระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิด รอบกองไฟเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ได้เข้าค่ายพักแรมในระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้ทุกคน มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและกล้าแสดงออกในที่ชุมนุม มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชมจำนวนมาก ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail